Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Cho hàm số \(y=\frac{x^4}{2}-3x^2+\frac{3}{2}\) có đồ thị (C). Tiếp tuyến tại các điểm uốn của (C) có phương trình là

  1. \(y=4x-3\) và \(y=-4x-3\).
  2. \(y=-4x+3\) và \(y=4x+3\).
  3. \(y=3x-4\) và \(y=-3x-4\).
  4. \(y=-3x+4\) và \(y=3x+4\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.