Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Gọi (C) là đồ thị hàm số \(y=x^3-3x^2+2\). Có hai tiếp tuyến của (C) xuất phát từ điểm A(0;3). Đó là các đường thẳng:

  1. \(y=3x+3\) và \(y=-4x+3\).
  2. \(y=-3x+3\) và \(y=\frac{15x}{4}+3\).
  3. \(y=4x+3\) và \(y=\frac{13}{4}x+3\).
  4. \(y=-2x+3\) và \(y=\frac{5}{4}x+3\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.