Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Cho hàm số \(y=x^3-3x^2-3x\) có đồ thị là (C). Có hai tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng \(x+6y-6=0\). Đó là các đường thẳng:

  1. \(y=6x+6\) và \(y=6x+12\).
  2. \(y=6x-5\) và \(y=6x+27\).
  3. \(y=6x+5\) và \(y=6x-27\).
  4. \(y=6x-6\) và \(y=6x-12\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.