Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5b: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Gọi (C) là đồ thị của hàm số \(y=\frac{x^3}{3}-2x^2+x+2\). Hai tiếp tuyến của (C) cùng song song với đường thẳng \(2x+y-5=0\) là:

  1. \(2x+y-\frac{10}{3}=0\) và \(2x+y-2=0\).
  2. \(2x+y-4=0\) và \(2x+y-1=0\).
  3. \(2x+y+\frac{4}{3}=0\) và \(2x+y+2=0\).
  4. \(2x+y-3=0\) và \(2x+y+1=0\).

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.