Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh \(a\), cạnh bên của hình hộp bằng \(2a.\) Xét khối nón có đáy là đường tròn ngoại tiếp một mặt đáy của hình hộp và đỉnh là tâm của đáy còn lại của hình hộp. Tính thể tích khối nón.

  1. \(\frac{\pi a^3}{3}\)
  2. \(\frac{\pi a^3}{2}\)
  3. \(\pi a^3\)
  4. \(2\pi a^3\)

Hướng dẫn giải:

A' B' C' D' A B C D

Đáy của khối nón là đường tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh \(a\) nên có bán kính là: \(\frac{a}{\sqrt{2}}\)

Chiều cao khối nón bằng cạnh bên của hình hộp và bằng \(2a\).

Vậy thể tích khối nón là: \(V_{nón}=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2.2a=\frac{\pi a^3}{3}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.