Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Một hình trụ có bán kính đáy bằng \(R\) và thiết diện qua trục là hình vuông. Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp hình trụ.

  1. \(2R^3\)
  2. \(3R^3\)
  3. \(4R^3\)
  4. \(5R^3\)

Hướng dẫn giải:

Đáy lăng trụ là hình vuông nội tiếp đường tròn bán kính \(R\) nên có cạnh bằng \(\sqrt{2}R\)

Vậy thể tích khối lăng trụ tứ giác bằng: \(\left(\sqrt{2}R\right)^2.2R=4R^3\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.