Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho tứ diện đều \(ABCD\) cạnh \(1\). Tính diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác \(BCD\) và có chiều cao bằng chiều cao của tứ diện.

  1. \(\frac{2\pi\sqrt{2}}{3}\)
  2. \(\frac{\pi\sqrt{2}}{3}\)
  3. \(\pi\sqrt{3}\)
  4. \(\frac{\pi\sqrt{3}}{2}\)

Hướng dẫn giải:

Tứ diện đều cạnh bằng \(1\) có chiều cao là \(\frac{\sqrt{6}}{3}\)

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác \(BCD\) là \(\frac{1}{\sqrt{3}}\)

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là: \(2\pi.\frac{1}{\sqrt{3}}.\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{2\pi\sqrt{2}}{3}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.