Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\begin{cases}ux^2+vx+1;\left(x\ge0\right)\\\left(u+x\right)e^{-vx};\left(x< 0\right)\end{cases}\)

Tìm giá trị thích hợp của u và v để hàm số này có đạo hàm tại x = 0.

  1. \(u=\frac{1}{2};v=\frac{1}{2}\)
  2. \(u=1;v=-\frac{1}{2}\)
  3. \(u=1;v=\frac{1}{2}\)
  4. \(u=\frac{1}{2};v=-\frac{1}{2}\)

Hướng dẫn giải:

 

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.