Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\begin{cases}x^2;\left(x\le2\right)\\-\frac{x^2}{2}+bx+c;\left(x>2\right)\end{cases}\)

Tìm các cặp số \(b,c\) để hàm số có đạo hàm tại x = 2.

  1. \(b=-6;c=6\)
  2. \(b=6;c=-6\)
  3. \(b=3;c=-3\)
  4. \(b=-3;c=3\)

Hướng dẫn giải:


 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.