Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Toán lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Cho tam giác ABC có A(-2;1), B(4;3), C(2; -5). Viết phương trình trung tuyến kẻ qua đỉnh A của tam giác ABC.

  1. \(2x-5y-1=0\)
  2. \(2x-5y+1=0\)
  3. \(2x+5y-1=0\)
  4. \(2x+5y+1=0\)

 

Hướng dẫn giải:

Trung điểm M của cạnh BC có tọa độ   \(x=\dfrac{4+2}{2}=3;y=\dfrac{3-5}{2}=-1\). Đường trung tuyến AM qua điểm A(-2;1) và có vecto  chỉ phương  \(\overrightarrow{AM}\left(5;-2\right)\) , vecto pháp tuyến \(\overrightarrow{n}\left(2;5\right)\)  , do đó AM có phương trình   \(2\left(x+2\right)+5\left(y-1\right)=0\Leftrightarrow2x+5y-1=0\).

Đáp số:  \(2x+5y-1=0\)

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.