Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Toán lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng (d) qua điểm M(-3;1) và có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow{a}=\left(-2;5\right)\)

  1. \(5x+2y-13=0\)
  2. \(2x+5y-13=0\)
  3. \(2x+5y+13=0\)
  4. \(5x+2y+13=0\)

Hướng dẫn giải:

(d) qua M(-3;1) và có vecto chỉ phương  \(\overrightarrow{a}=\left(-2;5\right)\)  nên  vectơ pháp tuyến của  (d) là \(\overrightarrow{n}\left(5;2\right)\)

Phương trình  tổng quát của (d)  là  \(5\left(x+3\right)+2\left(x-1\right)=0\Leftrightarrow5x+2x+13=0\) 

Đáp số: \(5x+2y+13=0\)

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.