Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Toán lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Tìm tọa độ giao điểm M của hai đường thẳng \(\left(d\right):\begin{cases}x=-2-t\\y=8+2t\end{cases}\) và \(\left(d'\right):\begin{cases}x=1-2t'\\y=2+t'\end{cases}\)

  1. M(-2;1)
  2. M(1;-2)
  3. M(2;-1)
  4. M(1;2)

 

Hướng dẫn giải:

Viết lại phương trình của (d') dưới dạng tổng quát bằng cách khử tham số t' (chẳng hạn: nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 rồi cộng với phương trình thứ nhất):

  \(x+2y-5=0\) (1).  Thế các phương trình của (d) vào (1) ta được phương trình ẩn t xác định tọa độ giao điểm của (d) và (d'):

                                              \(\left(-2-t\right)+2\left(8+2t\right)-5=0\Leftrightarrow3t=-9\Leftrightarrow t=-3\)

Thế trở lại phương trình của (d) ta được  \(x=1;y=2\) là tọa độ giao điểm hai đường.

Đáp số: \(M\left(1;2\right)\)

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.