Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Toán lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Cho đường thẳng \(\Delta\) có phương trình : \(\begin{cases}x=2-t\\y=-5+3t\end{cases}\) \(\left(t\in R\right)\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

  1. Điểm \(A\left(-1;4\right)\in\left(\Delta\right)\)
  2. \(\overrightarrow{b}=\left(3;-9\right)\) là một vectơ chỉ phương của \(\left(\Delta\right)\)
  3. Đường thẳng \(\left(\Delta\right)\)qua điểm \(A\left(\frac{3}{2};-\frac{7}{2}\right)\)
  4. \(\left(\Delta\right)\) có phương trình tổng quát \(3x-y-1=0\)

Hướng dẫn giải:

Trong các khẳng định được xét có 1 khẳng định về phương trình tổng quát của \(\left(\Delta\right)\), vì vậy trước hết ta chuyển đổi phương trình tham số của \(\left(\Delta\right)\) sang dạng tộng quát. Để làm điều này, trong phương trình tham số của \(\left(\Delta\right)\), tính t theo x từ phương trình đầu rồi thế vào phương trình thứ hai ta được phương trình 

                    \(y=-5+3\left(2-x\right)\) , vì vậy  \(3x+y-1=0\)  là phương trình tổng quát của \(\left(\Delta\right)\).

Như vậy khẳng định " \(\left(\Delta\right)\) có phương trình tổng quát \(3x-y-1=0\) "   là khẳng định sai.

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.