Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Toán lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Cho đường thẳng \(\left(d\right):3x-4y+2=0\). Có hai đường thẳng \(\left(d_1\right),\left(d_2\right)\) song song với (d) và cùng cách (d) một khoảng bằng 1. Hãy viết phương trình tổng quát hai đường thẳng đó.

  1. \(3x-4y-7=0;3x-4y+3=0\)
  2. \(3x-4y+7=0;3x-4y-3=0\)
  3. \(3x-4y+1=0;3x-4y-3=0\)
  4. \(3x-4y-7=0;3x-4y+7=0\)

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng (d) đã cho qua điểm A(2;2). Các đường thẳng song song với (d) có phương trình dạng   \(3x-4y+C=0\). Khoảng cách từ (d) tới \(3x-4y+C=0\) cũng

là  khoảng cách từ A(2;2) tới \(3x-4y+C=0\) và bằng  \(\dfrac{\left|3.2-4.2+C\right|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{\left|C-2\right|}{5}\). Vậy phải tìm C thỏa mãn   \(\dfrac{\left|C-2\right|}{5}=1\Leftrightarrow C=7;C=-3\).

Đáp số: \(3x-4y+7=0\) , \(3x-4y-3=0\)

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.