Bài 29. Các loại hoa - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 29. Các loại hoa

Hoa gồm bộ phận chủ yếu nào ?

  1. Đài, tràng, nhị
  2. Đài, tràng, nhị và nhụy
  3. Nhị và Nhụy
  4. Tràng, nhị và nhụy
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.