Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Phát biểu nào sau đây không đúng về đột biến NST?

  1. Đa bội là dạng đột biến số lượng NST trong đó tế bào đột biến chứa nhiều hơn 2 lần số bộ NST đơn bội ( 3n, 4n, ...)
  2. Lệch bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp nào đó ( 2n +1, 2n-l,...).
  3. Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của từng NST.
  4. Đột biến đa bội chủ yếu gặp ở những loài động vật bậc cao.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.