Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Điều nào không đúng với ưu điểm của thể đa bội so với thể lưỡng bội?

  1. Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn.
  2. Độ hữu thụ lớn hơn.
  3. Phát triển khoẻ hơn.
  4. Có sức chống chịu tốt hơn.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.