Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Tế bào có kiểu gen AAAA thuộc thể

  1. dị bội 2n+1.
  2. tam bội 3n hoặc tứ bội 4n.
  3. dị bội 2n + 2 hoặc tứ bội 4n.
  4. tứ bội 4n.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.