Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đặc điểm nào sau đây không phải là của người bị hội chứng bệnh Đao?

  1. Trong bộ NST, cặp số 21 có 3 chiếc.
  2. Trong bộ NST, cặp NST giới tính có 3 chiếc.
  3. Lưỡi dài và dày hơn bình thường.
  4. Cơ thể chậm phát triển, si đần, thường vô sinh. 
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.