Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Phát biểu nào sau đây không đúng?

  1. Thế tứ bội được tạo ra do tứ bội hoá các cây lưỡng bội.
  2. Thê tứ bội được tạo ra do thoi tơ không hình thành trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội.
  3. Thế tứ bội được tạo ra do lai những cơ thể động vật tứ bội với nhau.
  4. Thể tứ bội được tạo ra do lai những cây tứ bội với nhau.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.