Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Trong không gian, cho hình hộp chữ nhật \(ABCD\)\(AB=1\)\(AD=2\). Gọi \(M.N\) lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC.\) Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục \(MN\), ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần \(S_{tp}\)  của hình trụ.

  1. \(S_{tp}=4\pi\)
  2. \(S_{tp}=2\pi\)
  3. \(S_{tp}=6\pi\)
  4. \(S_{tp}=10\pi\)

Hướng dẫn giải:

Hình trụ có bán kính đáy là \(\frac{AD}{2}=1\), chiều cao là \(AB=1.\).

Diện tích toàn phần bằng diện tích hai đáy cộng với diện tích xung quanh.

\(S_{tp}=2.S_đ+S_{xq}=2.\left(\pi.1^2\right)+\left(2\pi.1\right).1=4\pi\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.