Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Trong không gian cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,AB=a\)\(AC=a\sqrt{3}.\). Tính độ dài đường sinh \(l\) của hình nón nhận được khi quay tam \(ABC\) xung quanh trục \(AB.\).

  1. \(l=a\)
  2. \(l=\sqrt{2}a\)
  3. \(l=\sqrt{3}a\)
  4. \(l=2a\)

Hướng dẫn giải:


A B C

Độ dài đường sinh chính là độ dài \(BC.\)

\(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{a^2+3a^2}=2a\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.