Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Gọi \(k\) là tỉ số thể tích của khối trụ so với thể tích khối lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) (hình vẽ).  Giá trị của \(k\) là:

H�nh el�p c: El�p v?i ti�u ?i?m A_4, B_4 ?i qua C_4 H�nh el�p c_1: El�p v?i ti�u ?i?m A_1, B_1 ?i qua C_1 ?o?n th?ng f: ?o?n th?ng [A, A'] ?o?n th?ng f_1: ?o?n th?ng [C, C'] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [A, D] ?o?n th?ng j: ?o?n th?ng [C, D] ?o?n th?ng k: ?o?n th?ng [C, B] ?o?n th?ng l: ?o?n th?ng [A, B] ?o?n th?ng m: ?o?n th?ng [A', D'] ?o?n th?ng n: ?o?n th?ng [C', D'] ?o?n th?ng p: ?o?n th?ng [A', B'] ?o?n th?ng q: ?o?n th?ng [C', B'] ?o?n th?ng r: ?o?n th?ng [B, B'] ?o?n th?ng s: ?o?n th?ng [D, D'] ?o?n th?ng t: ?o?n th?ng [A, C] ?o?n th?ng a: ?o?n th?ng [A', C'] ?o?n th?ng b: ?o?n th?ng [O, O'] ?i?m A: ?i?m tr�n c ?i?m A: ?i?m tr�n c ?i?m A: ?i?m tr�n c ?i?m A': ?i?m tr�n c_1 ?i?m A': ?i?m tr�n c_1 ?i?m A': ?i?m tr�n c_1 ?i?m C: ?i?m tr�n c_2 ?i?m C: ?i?m tr�n c_2 ?i?m C: ?i?m tr�n c_2 ?i?m C': ?i?m tr�n c_3 ?i?m C': ?i?m tr�n c_3 ?i?m C': ?i?m tr�n c_3 ?i?m D: ?i?m tr�n c ?i?m D: ?i?m tr�n c ?i?m D: ?i?m tr�n c ?i?m B: ?i?m tr�n c ?i?m B: ?i?m tr�n c ?i?m B: ?i?m tr�n c ?i?m B': Giao ?i?m c?a c_1, g ?i?m B': Giao ?i?m c?a c_1, g ?i?m B': Giao ?i?m c?a c_1, g ?i?m D': Giao ?i?m c?a c_1, h ?i?m D': Giao ?i?m c?a c_1, h ?i?m D': Giao ?i?m c?a c_1, h ?i?m O: ?i?m tr�n t ?i?m O: ?i?m tr�n t ?i?m O: ?i?m tr�n t ?i?m O': ?i?m tr�n a ?i?m O': ?i?m tr�n a ?i?m O': ?i?m tr�n a

  1. \(k\approx1,578\)
  2. \(k\approx1,587\)
  3. \(k\approx1,758\)
  4. \(k\approx1,785\)

Hướng dẫn giải:

Gọi cạnh của khối lập phương là \(a\) thì đường kính đáy khối trụ là \(a\sqrt{2}\).

Vậy bán kính khối trụ là \(\frac{a\sqrt{2}}{2}\)

Ta có: \(\frac{V_{trụ}}{V_{hlp}}=\frac{\pi\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2.a}{a^3}=\frac{\pi}{2}\approx1,578.\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.