Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho hình trụ có chiều cao bằng hai lần bán kính đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là \(16\pi\left(cm^2\right).\) Tính bán kính và thể tích của hình trụ trên.

  1. \(r=2cm;V=32\pi\left(cm^3\right)\)
  2. \(r=2cm;V=16\pi\left(cm^3\right)\)
  3. \(r=1cm;V=2\pi\left(cm^3\right)\)
  4. \(r=1cm;V=4\pi\left(cm^3\right)\)

Hướng dẫn giải:

Gọi \(r\) là bán kính đáy thì chiều cao hình trụ là \(2r.\) Từ đó ta có : \(S_{xq}=2\pi r.2r=4\pi r^2=16\pi\Rightarrow r=2\left(cm\right).\)

Thể tích khối trụ lúc đó là \(V=\pi.2^2.4=16\pi\left(cm^3\right).\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.