Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\), \(BA=3\)cm, \(BC=4\)cm. Lần lượt quay tam giác \(ABC\) xung quanh \(AB\)\(BC\) ta được hai khối nón tròn xoay có thể tích là \(V_1\) và \(V_2\) Tính tỉ số \(\frac{V_2}{V_1}.\)

  1. \(\frac{9}{16}\)
  2. \(\frac{16}{9}\)
  3. \(\frac{4}{3}\)
  4. \(\frac{3}{4}\)

Hướng dẫn giải:

Quay tam giác xung quanh \(AB\), ta được khối nón có bán kính đáy là \(4\), chiều cao là  \(3\) nên 

\(V_1=\frac{1}{3}\pi.4^2.3=16\pi.\)

Quay tam giác xung quanh \(BC\), ta được khối nón có bán kính đáy là \(3,\) chiều cao là \(4\) nên 

\(V_2=\frac{1}{3}\pi.3^2.4=12\pi.\)

Vậy \(\frac{V_2}{V_1}=\frac{12\pi}{16\pi}=\frac{3}{4}.\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.