Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Thủy phân vinylaxetat bằng dung dịch KOH vừa đủ. Sản phẩm thu được là

  1. CH3COOK, CH2=CH-OH.
  2. CH3COOK, CH3CHO.
  3. CH3COOH, CH3CHO.
  4. CH3COOK, CH3CH2OH.

Hướng dẫn giải:

CH3COOCH=CH2 + KOH -----------> CH3COOK + CH3CHO

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.