Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là

  1. HCOOC3H7.
  2. C2H5COOCH3.
  3. CH3COOC2H5.
  4. HCOOC3H5.

Hướng dẫn giải:

Do sau khi thuỷ phân este tạo ra C2H3O2Na nên este phải là este của axit axetic.

Vậy công thức của este là CH3COOC2H5

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.