Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Cho chuỗi biến hóa sau:

C2H2 → X → Y → Z → CH3COOC2H5 .

X, Y, Z có công thức cấu tạo lần lượt là

  1. C2H4, CH3COOH, C2H5OH.
  2. CH3CHO, C2H4, C2H5OH.
  3. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.
  4. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Hướng dẫn giải:


C2H\(\xrightarrow[xt,t^o]{+H_2O}\) CH3CHO \(\xrightarrow[Ni,t^o]{+H_2}\) C2H5OH \(\xrightarrow[30-32^oC]{menrượu}\)CH3COOH\(\xrightarrow[H_2SO_4đặc,t^o]{+C_2H_5OH}\)CH3COOC2H5

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.