Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở C4H8O2 có tổng số đồng phân axit và este là

  1. 3.
  2. 4.
  3. 5.
  4. 6.

Hướng dẫn giải:

Axit có dạng: RCOOH. Với R ∼ 3C ⇒ R là C-C-C- và C-C(C)- iso  (2 cấu tạo)

Este có dạng: RCOO-R'. Với R + R' ∼ 3C 

⇒ R là H- thì R' là -C3H7 ∼ 2 cấu tạo -C-C-C và -C(C)-C iso

    R là CH3- thì R' là -C2H5 và R là C2H5- thì R' là -CH3  (2 cấu tạo)

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.