Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Tên gọi của este có công thức phân tử C4H8Ovới mạch cacbon không phân nhánh tham gia phản ứng tráng bạc là

  1. propyl fomat.
  2. etyl axetat.
  3. isopropyl fomat.
  4. metyl propionat.

Hướng dẫn giải:

Este của axit fomic H-COOR sẽ tham gia phản ứng tráng bạc. Gốc R (C3H7) có mạch không phân nhánh là propyl.   

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.