Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Este có công thức phân tử C4H62. Số chất có công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất: xà phòng hóa tạo ra  anđehit hoặc tạo muối của axit không no là

  1. 3 và 2.
  2. 2 và 2.
  3. 3 và 1.
  4. 1 và 3.

Hướng dẫn giải:

Để tạo muối của axit không no => Este không no (chứa ít nhất 1 liên kết đôi ở phần gốc axit).

Để tạo anđehit => gốc ancol trong este mạch thẳng chứa liên kết đôi ngay sát nhóm chức - COO-

Este C4 có các dạng: H-COO-C-C-C; C-COO-C-C và C-C-COO-C 

Tạo anđehit có: H - COO - CH=CH - CH3 (2 đồng phân cis- và tran-) và CH3COO-CH=CH2 (3 este).

Tạo muối của axit không no có: CH2=CH-COO-CH3  (1 este).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.