Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Phát biểu nào sau đây không đúng?

  1. Phản ứng este hóa luôn xảy ra hoàn toàn.
  2. Khi  thủy phân este no trong môi trường axit sẽ cho axit và ancol.
  3. Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol là phản ứng thuận nghịch.
  4. Khi thủy phân este no trong môi trường kiềm sẽ cho muối và ancol.

Hướng dẫn giải:

Phản ứng este là phản ứng thuận nghịch, không thể xảy ra hoàn toàn.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.