Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Chất có công thức cấu tạo nào sau đây không tạo este với axit axetic?

  1. C2H5OH.
  2. CH2OH – CH2OH.
  3. C2H2.
  4. C6H5OH.

Hướng dẫn giải:

Phenol chỉ tạo este với anhidrit axetic mà không phản ứng trực tiếp được với axit axetic

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.