Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Chất có công thức nào sau đây là este?

  1. C2H5Cl.
  2. CH3–O–CH3.
  3. CH3COOC2H5.
  4. C2H5ONO2.

Hướng dẫn giải:

Chỉ có CH3COOC2H5 là thoả mãn định nghĩa của este: là sản phẩm thu được khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.