Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

  1. HCOOC3H7.
  2. C3H7COOH.
  3. C2H3COOCH3.
  4. C2H5COOH.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.