Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng

  1. xà phòng hóa. 
  2. hydrat hóa.
  3. crackinh.
  4. sự lên men.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.