Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?

  1. 2.
  2. 3.
  3. 4.
  4. 5.

Hướng dẫn giải:

Ứng với công thức C4H8O2 có 4 đồng phân este sau: 

C-COO-C-C;    C-C-COO-C;    H-COO-C-C-C và  H-COO-C(C)-C (nhánh iso

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.