Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Cho 13,2 gam este đơn chức, no E tác dụng vừa hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 gam muối. Công thức của E là

  1. HCOOCH3.
  2. CH3COOCH3.
  3. HCOOC2H5.
  4. CH3COOC2H5.

Hướng dẫn giải:

Este đơn chức có số mol = NaOH = muối =0,15 mol.

R-COOR' có Meste = 13,2 : 0,15 = 88 ⇒ R + 44 + R' = 88 

Mmuối = R + 44 + 23 = 12,3 : 0,15 = 82 ⇒ R = 15 ∼ CH3-

⇒ R' = 29 ∼ C2H5-  ⇒ Este:  CH3COO-C2H5

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.