Bài 1: Este - Hóa học lớp 12

Cho 8,6 gam este X bay hơi thu được 4,48 lít hơi X ở 273K và 0,5atm. Mặt khác cho 8,6 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo đúng của X là

  1. HCOOCH2CH2CH3.
  2. CH3COOCH=CH2.
  3. CH3COOCH2CH3.
  4. HCOOCH2CH=CH2.

Hướng dẫn giải:

Số mol X = \(\frac{PV}{RT}=\frac{4,48\times0,5}{0,082\times273}\)= 0,1 ⇒ MX = 8,6 : 0,1 = 86 (este X chỉ có 1 nhóm -COO- dạng RCOOR')

Số mol muối RCOONa = 0,1 ⇒ Mmuối = 8,2 : 0,1 = 82  có R + 67 = 82 ⇒ R = 15 ∼ CH3-

Khối lượng R' = 86 - 44 - 15 = 27 ∼ -CH=CH2  ⇒ Cấu tạo X:  CH3COO-CH=CH2

 

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.