Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 Trong đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

  1. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba.
  2. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật.
  3. Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội.
  4. Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính.

Hướng dẫn giải:

Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba: sai vì có thể tạo thể không, thể một, thể ba hoặ thể bốn.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.