Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ?

  1. Vật liệu xây dựng.
  2. Cơ khí nông nghiệp.
  3. Sản xuất hàng tiêu dùng.
  4. Chế biến lương thực, thực phẩm.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.