Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE - Tiếng anh lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE

Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit:

Then people realized what was happening.

  1. going away
  2. leaving for
  3. taking place
  4. coming to
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.