Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống Pháp ở Nam Kì thất bại ?

  1. Do sự nhu nhược của Triều đình Huế.
  2. Thực dân Pháp cấu kết với triều đình đàn áp khởi nghĩa, chưa có đường lối đấu tranh thống nhất.
  3. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, không được sự ủng hộ của nhân dân.
  4. Kẻ thù còn quá mạnh, lực lượng ta còn non yếu.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.