Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, tính chất cuộc kháng chiến của nhân dân ta bao hàm nhiệm vụ chống

  1. thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến.
  2. thực dân Pháp xâm lược và quân đội nhà Thanh.
  3. sự đàn áp của quân lính triều đình.
  4. sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.