Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Ai đã được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái?

  1. Nguyễn Tri Phương.
  2. Trương Quyền.
  3. Nguyễn Trung Trực.
  4. Trương Định.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.