Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Ngày 20-6-1867, quân Pháp kéo đến trước thành Vĩnh Long ép ai phải nộp thành không điều kiện ?

  1. Nguyễn Tri Phương.
  2. Nguyễn Trường Tộ.
  3. Phan Thanh Giản.
  4. Trương Định.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.