Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do ai trấn giữ ?

  1. Trương Định.
  2. Nguyễn Tri Phương.
  3. Phan Thanh Giản.
  4. Nguyễn Trường Tộ.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.