Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam ?

  1. Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa.
  2. Chính sách cai trị cấm đạo Gia-tô của nhà Nguyễn.
  3. Chế độ cai trị của nhà Nguyễn bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế.
  4. Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình đối với các nước.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.