Bài 22. Tính theo phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Cho 11,2g Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl vừa đủ tạo ra muối sắt (II) clorua - FeCl2 và khí hiđro.

Khối lượng axit HCl đã tham gia phản ứng là:

  1. 7,3g
  2. 14,6g
  3. 21,9g
  4. 10,95g

Hướng dẫn giải:

​PTHH:   Fe   +  2HCl → FeCl2 + H2

Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PTHH: \(n_{HCl}=2n_{Fe}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{HCl}=0,2\times36.5=14,6\left(g\right)\)

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.