Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Than cháy tạo ra khí CO2 theo phương trình: C + O2 → CO2

Khối lượng cacbon đã cháy là 4,5kg và khối lượng O2  đã phản ứng là 12kg. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành.

  1. 12kg
  2. 16 kg
  3. 7,5 kg
  4. 16,5 kg​

Hướng dẫn giải:

​Áp dung định luật bảo toàn khối lương ta có

\(m_{O_2}+m_C=m_{CO_2}\Rightarrow m_{CO_2}=12+4,5=16,5kg\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.